Oferta

Szanowni Państwo !

„INTERDOM” Sp.c. istnieje na rynku od 1996 roku i prowadzi działalność w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, obsługi najmu, doradztwa, obsługi technicznej i księgowej, czyli oferuje usługi kompleksowe. Portfel naszych zleceń obejmuje wspólnoty mieszkaniowe, obiekty przemysłowe, nieruchomości komercyjne – biurowe i mieszkaniowe oraz zasób lokali przeznaczonych na wynajem. Nasza fachowość i doświadczenie zostały także dostrzeżone przez łódzkie sądy, gdyż sprawujemy funkcję zarządcy sądowego nieruchomości. Nasze długoletnie doświadczenie pozwoliło nam na rozpoznanie najtrudniejszych problemów, z którymi zmagają się właściciele nieruchomości i znalezienie dla nich optymalnych rozwiązań.

1. Zarządzanie/Administrowanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej.

Proces ten przebiega trójetapowo i składa się z:

Etapu I - Przygotowawczego
Polega on na przejęciu wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem, sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zbadaniu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, uzyskanie numeru NIP i REGON (w przypadku gdy wspólnota jeszcze ich nie posiada), zawarcie w imieniu wspólnoty umów z dostawcami mediów, umów ubezpieczeniowych, organizacja księgowości oraz wiele innych czynności koniecznych do przeprowadzenia na tym etapie.

ETAP II – Bieżącej pracy dla Wspólnoty
Polegający między innym na zorganizowaniu utrzymania w czystości terenów Wspólnoty Mieszkaniowej, zapewnieniu przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych i oceny stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego, usuwania pojawiających się awarii, prowadzeniu dokumentacji technicznej budynku , windykację należności przypadających dla Wspólnoty, organizacji zebrań, reprezentowaniu Wspólnoty przed wszelkimi urzędami oraz sądami powszechnymi, działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa członków Wspólnoty na terenie nieruchomości i wiele innych czynności. Składanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali. Przygotowywanie i organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

ETAP III – Podejmowanie długofalowych działań
Czyli opracowanie długoletniej strategii dla nieruchomości zwiększającej jej wartość tj. ułożenie planu gospodarczego-konserwacyjnego nieruchomości, organizowanie prac remontowych i konserwacyjnych prowadzonych przez sprawdzone i profesjonalne ekipy, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności Wspólnoty (np. dzierżawa powierzchni reklamowych) i wiele innych.

2. Zarządzanie/ Administrowanie nieruchomością prywatną.

ETAP I – Przygotowawczy
Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem, sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, zawarcie w imieniu właściciela umów z dostawcami mediów, ubezpieczycielem i innych lub kontrola już zawartych, zorganizowanie prowadzenia księgowości.

ETAP II – Bieżąca praca
Zorganizowanie utrzymania w czystości oraz ochrony nieruchomości i Ew. negocjowanie dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia firm, zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego, dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku, zapewnienie usuwania pojawiających się awarii, prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego, opracowanie a następnie wdrożenie budżetu, windykacja należności czynszowych, reprezentowanie właścicieli przed organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego, ograniczone zarządzanie najmem: przygotowywanie lokali do wprowadzania najemców, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas trwania najmu lokali, pobieranie czynszów oraz wystawianie faktur sprzedażowych, sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych dla właścicieli do celów podatkowych, obsługa prawna nieruchomości oraz wiele innych.

ETAP III – Długofalowe działania
Ułożenie planu konserwacyjnego nieruchomości, zorganizowanie prac konserwacyjnych na nieruchomości, zorganizowanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości (przez profesjonalne i sprawdzone ekipy), działania zmierzające do pozyskania dodatkowych źródeł dochodu oraz wiele innych czynności wykraczających poza podany zakres….

3. Zarządzanie najmem.

jako zarządca lokalu/nieruchomości przygotowujemy lokal/nieruchomość do wynajęcia, weryfikujemy klientów i doprowadzamy do szybkiego zawarcia umowy. Następnie od dnia jego zasiedlenia rozpoczynamy współpracę z lokatorem (w przeciwieństwie do pośrednika w obrocie nieruchomościami, który ją kończy). Na bieżąco kontrolujemy terminowość dokonywania wpłat, stan lokalu oraz rozwiązujemy wszelkie problemy pojawiające się podczas trwania najmu. Najemca zostanie przez nas wstępnie sprawdzony pod względem wiarygodności (np. stałe zatrudnienie, wysokość wynagrodzenia, zawód), tak aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności. Zawrzemy w Państwa imieniu umowę najmu według sprawdzonych w praktyce wzorów, należycie zabezpieczających Państwa interes jako strony wynajmującej. Zlecenie naszej firmie obsługi najmu lokalu mieszkalnego umożliwia ponadto zachowanie anonimowości właściciela lokalu w stosunku do najemcy lokalu.

4. Doradztwo

Polegające na kontroli zgodności funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa, wszczynanie akcji prawnych lub innych określonych procedur dla ściągnięcia zaległych czynszów i innych należności związanych z nieruchomością, jak również dla ewentualnego usunięcia z nieruchomości najemców nie wywiązujących się ze swoich obowiązków, podejmowanie akcji nie rutynowych (innych niż ściąganie czynszów) np. sprawy spadkowe, wyodrębnianie własności lokali itp., postępowanie wieczysto-księgowe, uzyskiwanie zezwoleń, ulg i odliczeń, pomoc w organizacji wspólnot mieszkaniowych, koordynację planowanych i prowadzonych inwestycji oraz inne nie wymienione wyżej działania….